Základným cieľom združenia je podpora rozvoja vedomostí a zručností v oblasti technológií, vedy, umenia a kultúry.

Pridelené IČO: 42180023

Daňové identifikačné číslo (DIČ): 2023612074

Článok I – Základné ustanovenia

I.1 Názov občianskeho združenia je: Progressbar
I.2 Sídlom združenia je: Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
I.3 Webová stránka združenia je: http://progressbar.sk


Článok II – Ciele a činnosť združenia

II.1 Základným cieľom združenia je podpora rozvoja vedomostí a zručností v oblasti technológií, vedy, umenia a kultúry.

II.2 Svoju činnosť združenie vykonáva najmä:
a) organizovaním seminárov v rôznych oblastiach technológií a vedy;
b) usporadúvaním workshopov a školení;
c) získavaním, sústredením a zverejňovaním informácií;
d) vedeckým a patavedeckým výskumom a vývojom v rôznych oblastiach technológií;
e) expertnou, konzultačnou a publikačnou činnosťou;
f) usporadúvaním a spoluorganizovaním medzinárodných konferencií, prednášok, stretnutí a diskusií týkajúcich sa oblastí záujmu združenia.

II.3 Za účelom napĺňania svojich cieľov a výkonu svojej činnosti združenie:
a) spolupracuje s inými združeniami a organizáciami v rámci Slovenskej republiky i v zahraničí, s ktorými môže uzatvárať zmluvy o spolupráci;
b) získava finančné prostriedky, ktoré účelne používa na dosiahnutie svojho základného cieľa.


Článok III – Členstvo

III.1 Členmi združenia sú fyzické alebo právnické osoby, ktoré sa aktívne alebo pasívne podieľajú na jeho činnosti.

III.2 Združenie má nasledujúce kategórie členstva:
a) pridružení členovia;
b) aktívni členovia;
c) čestní členovia.

III.3 Pridružení členovia sú fyzické alebo právnické osoby, ktoré aktívnym alebo pasívnym spôsobom podporujú združenie. Status pridruženého člena môže získať každý, kto splní podmienky stanovené Riadiacim výborom združenia.

III.4 Aktívni členovia sú fyzické osoby, ktoré sa aktívne podieľajú na činnostiach združenia alebo na jeho chode. O statuse aktívneho člena rozhoduje riadiaci výbor.
Pridružení členovia sa môžu stať aktívnymi ak:
a) sú pridruženými členmi aspoň 3 mesiace, počas ktorých si riadne plnia svoje povinnosti a podieľajú sa na činnostiach združenia.
b) ostatní aktívni členovia proti zmene statusu nevznesú odôvodnené námietky

III.5 Čestní členovia sú fyzické osoby, ktoré sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o rozvoj združenia. Čestných členov navrhuje riadiaci výbor a hlasovaním schvaľuje zhromaždenie členov.

III.6 Členovia združenia majú právo zúčastňovať sa na aktivitách združenia a byť informovaní o jeho činnosti.

III.7 Aktívni členovia majú právo voliť a byť volení do orgánov združenia a zastávať jednotlivé role v rámci združenia.

III.8 Členovia združenia sú povinní dodržiavať jeho stanovy a pravidlá. Všetci členovia združenia musia vynaložiť maximálne úsilie, aby zostali živí.

III.9 Aktívne a pridružené členstvo môže v odôvodnených prípadoch pozastaviť Riadiaci výbor až do stretnutia Zhromaždenia členov. Odôvodnenými prípadmi sú najmä: neplnenie podmienok určených orgánmi združenia, poškodzovanie dobrého mena združenia, poškodzovanie alebo odcudzenie majetku združenia. V prípade pozastavenia členstva stráca člen právo hlasovať v Zhromaždení členov a nezapočítava sa do kvóra Zhromaždenia členov.

III.10 Status aktívneho a pridruženého člena zaniká:
a) dobrovoľným vzdaním sa členstva k určitému dátumu;
b) vylúčením po hlasovaní Zhromaždenia členov (k dátumu hlasovania);
c) zánikom združenia (k dátumu zániku združenia);

III.11 Status čestného člena zaniká:
a) dobrovoľným vzdaním sa čestného členstva k určitému dátumu;
b) vo výnimočných prípadoch po hlasovaní Zhromaždenia členov (k dátumu hlasovania).


Článok IV – Organizačná štruktúra

IV.1 Orgánmi združenia sú:
a) Zhromaždenie členov;
b) Riadiaci výbor;
c) Kontrolná komisia.

IV.2 Svoju činnosť bude združenie vykonávať kolektívne alebo v rámci Projektových tímov.


Článok V – Zhromaždenie členov

V.1 Zhromaždenie členov je najvyšším rozhodovacím orgánom združenia, tvoria ho všetci aktívni členovia združenia. Jeho stretnutie sa organizuje minimálne dvakrát ročne.

V.2 Zhromaždenie členov zvoláva Riadiaci výbor oznámením do mailinglistu minimálne 10 dní vopred. Zhromaždenie členov sa koná na území SR, obvykle v priestoroch Progressbaru.

V.3 Zhromaždenie členov svoje uznesenia schvaľuje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých aktívnych členov, ak stanovy neurčujú inak. Každý aktívny člen disponuje jedným hlasom a hlasuje osobne.

V.4 Zhromaždenie členov svojim hlasovaním najmä:
a) schvaľuje pravidlá fungovania združenia;
b) spomedzi seba na obdobie jedného roka volí členov Riadiaceho výboru, ktorí prejavia o túto funkciu záujem;
c) spomedzi seba na obdobie jedného roka volí členov Kontrolnej komisie, ktorí prejavia o túto funkciu záujem;
d) môže hlasovaním vylúčiť členov združenia, odvolať členov Riadiaceho výboru alebo Kontrolnej komisie;
e) podľa návrhov Riadiaceho výboru schvaľuje rozpočet združenia na obdobie pol roka;
f) schvaľuje plán rozvoja a aktivít združenia;
g) schvaľuje Výročnú správu a Správu Kontrolnej komisie;
h) dvojtretinovou väčšinou všetkých aktívnych členov mení stanovy Združenia.

V.5 Mimoriadne stretnutie Zhromaždenia členov je povinný zvolať Riadiaci výbor do 15 dní od doručenia žiadosti viac ako tretiny aktívnych členov, žiadosť musí obsahovať dôvod, pre ktorý sa mimoriadne stretnutie zvoláva. Ak Riadiaci výbor do 15 dní nezvolá mimoriadne stretnutie Zhromaždenia členov, Zhromaždenie sa zíde šestnásty deň od doručenia žiadosti Riadiacemu výboru o 13:37 v sídle združenia.

V.6 V prípade, ak sa po dobu viac ako jedného roka od posledného uznášaniaschopného zhromaždenia členov nezíde ďalšie uznášaniaschopné zhromaždenie členov, môže ktorýkoľvek člen riadiaceho výboru verejne (prostredníctvom mailinglistu) vyhlásiť Stav nezáujmu. Počas trvania Stavu nezáujmu je možné zvolať zhromaždenie členov, pričom na prijímanie platných uznesení stačí nadpolovičná väčšina hlasov prítomných aktívnych členov. Ostatné ustanovenia týkajúce sa zhromaždenia členov zostávajú v platnosti.


Článok VI – Riadiaci výbor

VI.1 Riadiaci výbor je najvyšším riadiacim orgánom združenia. Každý člen Riadiaceho výboru je štatutárnym zástupcom združenia, koná samostatne. V právnych vzťahoch môže Riadiaci výbor na dobu určitú zastupovaním združenia poveriť inú osobu.

VI.2 Riadiaci výbor má 3 členov, ktorí sú volení na obdobie jedného roka.

VI.3 Riadiaci výbor riadi po organizačnej a hospodárskej stránke činnosť združenia, a to najmä:
a) zodpovedá za správu hospodárskych záležitostí, vykonaním čiastkových úloh súvisiacich s hospodárením združenia;
b) uzatvára pracovné dohody so spolupracovníkmi združenia a v závislosti od rozpočtu určuje pre nich finančnú odmenu;
c) zodpovedá za dobré meno združenia a jeho zviditeľňovanie sa vykonaním čiastkových úloh súvisiacich s propagáciou združenia;
d) zodpovedá za zaistenie potrebných zdrojov na chod združenia a výkon jeho činností;
e) zodpovedá za priestory a infraštruktúru združenia;
f) menuje a odvoláva vedúcich projektov združenia;
g) predkladá Zhromaždeniu členov Výročnú správu združenia, ktorej súčasťou je aj Účtovná uzávierka, Správa Kontrolnej komisie a Správy o činnosti združenia, a to raz ročne do 1. marca za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka;
h) v období medzi stretnutiami Zhromaždenia členov rozhoduje o ďalších otázkach, ktoré nie sú týmito stanovami priznané iným orgánom;
i) v odôvodnených prípadoch pozastavuje členstvo aktívnym a pridruženým členom do rozhodnutia Zhromaždenia členov.

VI.4 Mandát členom Riadiaceho výboru zaniká:
a) dobrovoľným vzdaním sa funkcie k určitému dátumu;
b) odvolaním po hlasovaní Zhromaždenia členov (k dátumu hlasovania);
c) zánikom jeho členstva v združení (k dátumu zániku členstva);
d) zánikom združenia (k dátumu zániku združenia);
e) ukončením ich funkčného obdobia.


Článok VII – Kontrolná komisia

VII.1 Kontrolná komisia je kontrolným orgánom združenia, kontroluje dodržiavanie stanov, hospodárenie s finančnými prostriedkami a iným majetkom združenia.

VII.2 Kontrolná komisia má 2 členov, ktorí sú volení na obdobie jedného roka.

VII.3 O výsledkoch vykonaných kontrol a o svojej činnosti podáva Zhromaždeniu členov správu. Čiastkovú správu podáva do 15 dní od žiadosti Zhromaždenia členov a ročnú správu raz ročne do 1. marca za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka.

VII.4 Rola člena Kontrolnej komisie je nezlučiteľná s rolou člena Riadiaceho výboru.

VII.5 Mandát členom Kontrolnej komisie zaniká:
a) ukončením ich funkčného obdobia
b) dobrovoľným vzdaním sa funkcie k určitému dátumu;
c) odvolaním po hlasovaní Zhromaždenia členov (k dátumu hlasovania);
d) zánikom združenia (k dátumu zániku združenia);


Článok VIII – Pracovné skupiny
(zrušený článok)


Článok IX – Projektové tímy

IX.1 Projektové tímy sú dočasné organizačné jednotky združenia.

IX.2 Projekty, na ktorých projektové tímy pracujú schvaľuje Riadiaci výbor na základe návrhu aspoň dvoch aktívnych členov.

IX.3 Projektové tímy riadia Vedúci projektov a svoju činnosť si organizujú samostatne.


Článok X – Zásady hospodárenia

X.1 Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom podľa schváleného rozpočtu a hospodárne.

X.2 Majetok a finančné prostriedky združenia musia byť použité v súlade s cieľmi združenia.

X.3 Zdrojmi majetku združenia sú najmä členské príspevky, dotácie, granty a dary od právnických a fyzických osôb, a výnosy z majetku a vlastnej činnosti.


Článok XI – Zánik združenia

XI.1 Združenie zaniká jeho zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením.

XI.2 Združenie môže zaniknúť iba so súhlasom dvoch tretín členov Zhromaždenia členov.

XI.3 Pri zániku združenia na návrh Riadiaceho výboru rozhoduje Zhromaždenie členov o použití majetku združenia zostávajúceho po vyrovnaní všetkých záväzkov. Likvidačný zostatok môže byť prevedený iba na inú mimovládnu neziskovú organizáciu zaoberajúcu sa obdobnou činnosťou ako združenie.


Článok XII – Záverečné ustanovenia

XII.1 Stanovy združenia môžu byť zmenené iba na základe rozhodnutia Zhromaždenia členov, ak sa pre zmenu vysloví viac ako dve tretiny členov Zhromaždenia členov.

XII.2 Zhromaždenie členov môže schváliť Pravidlá fungovania združenia, kde sú definované podrobnejšie pravidlá platieb členského, volebný a rokovací poriadok a podobne. Pravidlá nesmú byť v rozpore so stanovami a v prípade pochybnosti majú stanovy prednosť.

Schválené zhromaždením členov
Bratislava, 15. 10. 2012