Ancap/crypto stretko: investovanie, bitfinex(auto-lend bot); zivot v JV Azii